Puste2 MENU
 | 
       
       1. Czas i miejsce spotkania

       Spotkanie odbyło się w piątek, 11 października 2019 roku o godzinie 19.30 w jadalni-sali spotkań na plebanii. Uczestniczyło w nim 24 członków Rady, trzech nieobecnych usprawiedliwiło swą nieobecność.

       2. Modlitwa i spojrzenie wstecz
      Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa zebranych wedle intencji papieża Franciszka na trwający Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Po modlitwie proboszcz zaproponował włączenie do protokołu ze spotkania majowego metryki sakramentalnej, demograficznej i gospodarczej parafii z ostatnich lat obejmujących urzędowanie trzech proboszczów parafii. Sprawozdanie odczytano i wersję pisaną dołączono do protokołu z pierwszego posiedzenia Rady (patrz poniżej po d zasadniczą treścią protokołu z pierwszego spotkania Rady) Zgromadzeni przyjęli je bez zastrzeżeń.
       Uzupełniono podpisy zgromadzonych na liście obecności z poprzedniego spotkania, jak również wypełniono podpisami aktualną listę.
       Proboszcz zaznaczył fakt protokołowania spotkań Rady, które zgodnie z wcześniejszym planem podejmie p. Barbara Płazińska-Karbowiak.
       Następnie prowadzący spotkanie wspomniał wypełnienie zadań zaplanowanych po poprzednim posiedzeniu Rady, mianowicie:
- wyznaczenie ustronnego miejsca pozwalającego zachować skupienie dla osób słabo słyszących na górnym i dolnym poziomie kompleksu kościelnego (w zakrystii ministranckiej i w salce katechetycznej)
- przeniesienie jednego konfesjonału w kościele górnym na lewą, zachodnią stronę, (w oddaleniu od organów)
- przygotowanie projektu koncepcyjnego konfesjonału dźwiękoszczelnego do kościoła dolnego, o którym będzie mowa poniżej
- usunięcie opadłych liści z rynien Bożego Młyna, co wykluczyło przeciekanie wody deszczowej do wnętrza budynku (proboszcz zaznaczył, że taką prostą pracę porządkową powinni wykonywać cyklicznie korzystający z użyczenia byłej kaplicy Młynarze)
- wprowadzenie możliwości odmawiania modlitwy do św. Michała Archanioła przed błogosławieństwem w czasie Mszy św. w zależności od woli celebransa i innych okoliczności.
- wymiana stelaża nowego baldachimu staraniem pp. Stanisława Gila i Stanisława Sroki (nieodpłatnie) oraz, dzięki życzliwości mężczyzn z Odnowy w Duchu Świętym Manus Domini wybór drugiej czwórki młodszych spełniających tę posługę.
- zebranie przez Bożych Młynarzy ok. 300 podpisów parafian przeciw seksualizacji dzieci i młodzieży i odesłanie list we wskazane miejsce.
- komunikacja mailowa i telefoniczna pomiędzy członkami rady wydaje się wystarczająca i chociaż na poprzednim spotkaniu wyrażono chęć stworzenia odpowiedniego forum, nie podjęto działań w tym zakresie. 

         3. O odbiorze słowa mówionego i słuchanego w kościele
         Proboszcz nie zgodził się ze stwierdzeniem parafianki, p. Anny Lamenta, że przeniesienie konfesjonału z dala od organów nic nie zmieniło. Otóż zmieniło i zapewnia większą możliwość porozumienia pomiędzy spowiednikiem i penitentem, co proboszcz stwierdza regularnie spowiadając po jednej i po drugiej stronie kościoła. Pani Lamenta w piśmie skierowanym do proboszcza jako przewodniczącego Rady zasugerowała również by celebrans odprawiający Mszę św. w niedzielę każdorazowo głosił homilie podczas Mszy św., którą odprawia. Dodatkowo zaproponowała, by harmonogram odprawiania Mszy św. publikować w biuletynie Wspólnota. Cytat z Jej argumentacji: Wtedy będziemy mogli wybrać i uczestniczyć we Mszy św. z kazaniem kapłana, którego chętnie słuchamy. Nie będzie coraz częstszego wychodzenia podczas przedłużającej się homilii, w której tak naprawdę - nie wiadomo o co kapłanowi chodzi.  Po wysłuchaniu cytatu pojawił się wśród zgromadzonych pomruk zawodu i niezadowolenia. Proboszcz wyraził zaniepokojenie intencją wykluczenia przez wiernych któregokolwiek z kapłanów posłanych przez biskupa do parafii. Zaznaczył, że nie wyobraża sobie odwrotnej sytuacji. Współpracował w swej praktyce duszpasterskiej z różnymi osobami niewygodnymi i nieprzychylnymi jego misji, ale nie przyszło mu do głowy, żeby oczekiwać odprawiania Mszy św. bez ich udziału w kościele. Zadaniem wiernych i duszpasterzy jest - jak rozumie - na wszystkich czekać, wszystkich zapraszać do współpracy, ze wszystkimi uwielbiać Boga, Ojca wszystkich ludzi. W przeciwnym wypadku wchodzimy jego zdaniem na niebezpieczną drogę wykluczenia wskazań ewangelicznych. Przywołał też Słowo z Ewangelii wg. św. Jana, z rozdziału 15, wers 16 i następny.
          P. prof. Kazimierz Korus zwrócił uwagę na wysiłek, który powinien podjąć zarówno głoszący homilię jak również słuchający jej wierny. W tym wypadku w kierunku zrozumienia intencji i zamysłu głoszącego. Mówca wykorzystał też inną metaforę, mianowicie obraz opalania. Słońce świeci nad wszystkimi ale nie opala wszystkich, tylko tych, którzy wystawią swoją twarz lub ciało na jego działanie, przy czym decyzja o opalaniu w omawianym temacie, to życzliwe przyjęcie którejkolwiek słuchanej homilii. Posłużył się również maksymą-przestrogą stwierdzającą, iż: ograniczenie posługi kapłana jest zwycięstwem szatana.
         P. Lamenta postawiła również pisemne pytanie: Dlaczego w dolnym kościele wymieniono sprawne, dobrze działające nagłośnienie? W sprawie wymiany tego nagłośnienia zabrała głos również p. Barbara Kowalczyk. Nazwała wymianę całkowicie zbędną. Interesowało ją również to, dlaczego proboszcz nie poinformował Rady o spodziewanej wymianie. Proboszcz zacytował ogłoszenie duszpasterskie z 17 lutego br. w którym tuż po wymianie nagłośnienia w kościele górnym i po spotkaniu młodzieży z wiernymi w kościele dolnym, w czasie którego nagłośnienie zawodziło (głośne zakłócenia) informował wiernych przez całą niedzielę, że jesienią br. zużyte nagłośnienie zostanie wymienione.  Proboszcz szanując decyzje związane z montażem poprzedniego nagłośnienia podkreślił zawodność i częściową niesprawność wymienionego nagłośnienia spowodowaną długim używaniem (trzeszczące, zgrzypiące statywy, niemożność ustawienia statywu na stopniu ze względu na ciężką podstawę o dużej rozpiętości, trasy kablowe nagłośnienia poprowadzone w korytkach na powierzchni ścian). Podkreślił też przeprowadzone ekspertyzy akustyczne firmy montującej aktualne nagłośnienie wskazujące na potrzebę wymiany. Najważniejszym jednak argumentem okazały się wypowiedzi: p. Kazimierza Korusa, p. Wojciecha Kurzyńskiego i ks. Kacpra Nawrota, którzy odczuli skokową poprawę jakości odsłuchu liturgii po wymianie nagłośnienia. S. Aleksandra Stanisławska zasugerowała jedynie, że jest strefa w kościele, w której słabiej słychać nagłaśnianą akcję liturgiczną. Proboszcz w odpowiedzi podkreślił, że monterzy nowego nagłośnienia dokładnie sprawdzali jego działanie w każdym miejscu kaplicy MBM, ale skoro są uwagi, poprosi wykonawcę, by sprawdził słuszność zastrzeżeń.

          4. Autoprezentacja nowego członka Rady
         Równolegle z trwającym posiedzeniem odbywało się spotkanie rodzin przygotowujących się do bierzmowania, które prowadził ks. Kacper Nawrot. Po zakończeniu spotkania ks. pojawił się na spotkaniu Rady. Proboszcz wykorzystał ten moment na przedstawienie zgromadzonym nowego wikariusza, który wedle dekretu ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego rozpoczął pracę w parafii z dniem 14 września 2019 r. Proboszcz udzielił głosu nowemu Członkowi Rady w celu autoprezentacji. Następnie proboszcz podziękował ks. Łukaszowi Wielosze za pięcioletnią posługę w parafii św. Jana Kantego.

          5. O zachowaniu pracowników na stanowiskach i dodaniu mebli
          P. Marta Róg zapytała w imieniu wiernych o możliwość wykonania i zamontowania ławki na placu kościelnym. Proboszcz przyjął sugestię do wykonania. Kolejne pytanie wiernych przez p. Martę dotyczyło możliwości zmiany kościelnych na siostrę zakonną zakrystiankę. Proboszcz docenił subtelność p. Marty, która zastanawiała się, czy podnieść temat podczas dyskusji, w której uczestniczą zainteresowani. Odpowiedział też, że zmiana pracowników dopóki siły im pozwalają nie wchodzi w grę, ponieważ się sprawdzają i ofiarnie wykonują swą pracę (np. obecność p. Śliwińskiego  przy wszystkich pracach wykonywanych na terenie kościoła czy plebanii, jego wszechstronna wiedza o obiekcie i błyskawiczne interwencje gospodarskie pod nieobecność proboszcza).
         Nadto, jeśli się weźmie pod uwagę spadającą liczbę powołań zakonnych, trudno liczyć na zainteresowanie któregokolwiek żeńskiego zgromadzenia przyjęciem etatu zakrystianki w oderwaniu od domu zakonnego. Proboszcz zakończył temat propozycją, by oczekujący zmiany przedstawili zgromadzenie zakonne, które byłoby zainteresowane przyjęciem etatu.

         6. Kilka drobnych, acz ważnych aspektów liurgicznych
         P. Paweł Turek zapytał w imieniu wiernego o możliwość ujednolicenia błogosławieństwa dzieci przy przyjmowaniu komunii św. Sugerował przeniesienie go na czas po zakończeniu Mszy św. Obecni na spotkaniu kapłani uznali, że właściwą formą ujednolicenia będzie błogosławieństwo jak dotychczas, czyli podczas komunii św. ale po wyraźnym oczekiwaniu ze strony dziecka, wyrażonym gestem paluszka przytkniętego do ust. Proboszcz obiecał poinformować wiernych o ustaleniu w stosownym czasie.
         Na prośbę p. Renaty Kubiczek w imieniu wiernego o usytuowanie figury Chrystusa Króla Wszechświata w prezbiterium kościoła górnego proboszcz przypomniał, że górny kościół w prezbiterium zawiera wiele tematów i postaci, które wymagają uporządkowania w kompleksowym projekcie wystroju jego wnętrza. Wyraził nadzieję, że członkowie Rady zapamiętawszy omawiane kwestie będą w stanie sami udzielać stosownej odpowiedzi pytającym, co wykluczy wprowadzanie omawianych wcześniej tematów  do porzadku dyskusji i da pytającym komfort natychmiastowej odpowiedzi. P. Violetta Szopa-Tomczyk pamiętała z poprzedniego spotkania sugestię proboszcza o potrzebie projektu i realizacji wystroju wnętrza górnego kościoła. Stwierdziła, że wedle jej odczucia w kościele niczego innego nie potrzeba. Na to proboszcz odpowiedział, że tak zwykle reagują wierni przyzwyczajeni do wnętrza, dopóki nie zobaczą projektu przygotowanego przez artystę. Zwrócił tylko uwagę na wielkie powierzchnie białych ścian, które mogłyby przyjąć polichromię. Uspokoił kolejny raz zgromadzonych, że najpierw trzeba dokończyć projekt wystroju wnętrza dolnego kościoła, a potem pomyśleć o projekcie dla górnego. 
        W czasie dyskusji pojawiły się kilkukrotne wtrącenia p. Stanisława Gila: o opisanie stacji drogi krzyżowej w górnym kościele, (do rozpoznania wśród wiernych), o zbyt głośną grę organów (czego nie przyjął do wiadomości p. Andrzej Garbień - organista, a p. Marta Róg wręcz zripostowała, że osobiście ceni sobie głośniejszą grę instrumentu).
       P. Piotr Uchański poprosił o chwilę ciszy po homilii niedzielnej i o komentarz do liturgii słowa przed lekturą listu pasterskiego. Cisza może okazać się kontrowersyjna, przyjęta bez zrozumienia przez wiernych, ale jest możliwa. Każdy kapłan kontrolując upływający czas może ją wprowadzić do liturgii wedle roztropnego uznania. Obecni na spotkaniu kapłani w imieniu całego zespołu duszpasterskiego obiecali dodać odniesienie do liturgii słowa, gdyby autorzy listu tego nie dopełnili.
       Na niepokój p. Violi Szopy-Tomczyk o brak czytających lekcje mszalne lektorów w czasie niedzielnych Mszy św. ks. Kacper Nawrot i ceremoniarz Łukasz Pieklik zaznaczyli, że zauważają trudny do rozwiązania problem, jak również, że przewidują, iż obecność czytających lektorów powinna się poprawiać. Zawsze istnieje możliwość czytania lekcji przez przygotowanych do tego i chętnych wiernych.

        7. Spontaniczna inicjatywa współpracy dla dobra parafian 
 Należy odnotować również spontaniczną inicjatywę wychodzącą naprzeciw współpracy środowiska Bożych Młynarzy i parafii dotyczącą organizacji korowodu świętych w parafii. Inicjatywę podjęły p. Violetta Szopa-Tomczyk z ramienia Bożego Młyna i p. Karolina Tabor, katechetka dzieci i młodzieży.

        8. Sprawne, zgodne zakończenie spotkania
        Wobec przedłużającego się spotkania, które nie pozwalało wyczerpać wszystkich zaproponowanych tematów proboszcz poprosił zgromadzonych, których petycje nie zostały rozpatrzone o możliwość włączenia ich do porządku obrad przyszłego posiedzenia Rady (13 grudnia br.) Propozycję przyjęto z ulgą i bez zastrzeżeń.
       Ostatnim dyskutowanym tematem był projekt konfesjonału dźwiękoszczelnego przygotowany w dwóch wersjach przez projektanta,  p. Roberta Pigonia. Zgromadzeni przez aklamację odrzucili jedną z wersji projektu i zlecili artyście dopracowanie szczegółów w drugiej, przyjętej przez nich wersji. Mamy na to czas do następnego spotkania, ponieważ stolarz, który najprawdopodobniej wykona konfesjonał przewiduje wskazaną pracę po nowym roku.

        Spotkanie zakończono odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.
        
     

Protokół z inauguracyjnego spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej
pierwszej kadencji
w parafii św. Jana Kantego w Krakowie


    1. Czas i miejsce spotkania

   Spotkanie odbyło się w piątek, 10 maja 2019 roku o godzinie 19.30 w jadalni-sali spotkań na plebanii. Uczestniczyło w nim 26 członków Rady, dwóch nieobecnych usprawiedliwiło swą nieobecność.

    2. Inicjum obrad

    Obradujący rozpoczęli historyczne, pierwsze spotkanie Rady od modlitwy do patrona Parafii, św. Jana Kantego, którą poprowadził ks. prałat Jan Franczak, pierwszy proboszcz parafii i budowniczy kościoła św. Jana Kantego. Honorowy Członek Rady po modlitwie wyraził nadzieję na pożytek pracy Rady dla dobra parafii, zapewnił o modlitwie w tej intencji i pobłogosławił zgromadzonym. Proboszcz podziękował ks. Prałatowi za kierowanie życiem duchowym, duszpasterskim i gospodarczym parafii, które sprawiło, iż nowo powstała Rada może służyć sprawnie działającej parafii.
    Po modlitwie wszyscy obecni mieli możliwość kilkuzdaniowej autoprezentacji. Jedynie w dwóch przypadkach przekroczono czas świadectwa, co zgromadzeni przyjęli cierpliwie i ze zrozumieniem.

     3. Wolne wnioski uczestników spotkania
 
     Następnie proboszcz zaznaczył, że w terminie poprzedzającym spotkanie, który wyznaczył dla członków Rady nie wpłynęły żadne propozycje tematów do poruszenia na forum Rady. Dalej, spodziewając się, że jednak dyskusja jest wskazana i oczekiwana oddał głos zgromadzonym.
 
     a. z troską o słabo słyszących

     P. Wioletta Szopa-Tomczyk powołując się na apel starszych zaproponowała ustawienie w kościele górnym konfesjonałów dźwiękoszczelnych, które zwiększyłyby komfort spowiedzi dla samych penitentów, spowiedników i poprawiły jakość udziału w liturgii tym, którym przeszkadza głośna spowiedź. Proboszcz odpowiadając stwierdził, że spotkał się już z taką propozycją i długofalowo bierze ją pod uwagę, choć jednocześnie chciałby, aby konfesjonały wpisywały się swą stylistyką i kolorystyką, jak również materiałem, z którego miałyby być wykonane, w kompleksowy projekt wystroju wnętrza kościoła górnego, który jeszcze nie powstał. Nie byłoby wskazane wprowadzać nowego, przypadkowego, kosztownego wyposażenia kościoła, które potem po powstaniu projektu należałoby zmienić. Proboszcz zaznaczył również, że jeśli mówimy o starszych parafianach - byłby skłonny konsultować z artystą, który przygotował i realizuje projekt wystroju kaplicy zaprojektowanie dźwiękoszczelnego konfesjonału w pierwszej kolejności do dolnego kościoła. Parafianie przychodzą na Mszę św. również w dni powszednie. Spowiednicy i penitenci mają wtedy więcej czasu. Wykonanie takiego konfesjonału w pierwszej kolejności dla dolnej kaplicy wydaje bardziej uzasadnione, bardziej logiczne. 
     Szukano także z troską rozwiązania kompromisowego w rodzaju przeniesienia istniejących konfesjonałów, lub przynajmniej jednego na lewą (zachodnią) stronę kościoła, czyli w rejon wzdłużnych witraży (p. Edward Śliwiński) lub wyznaczenia ustronnego pomieszczenia dla spowiedzi słabo słyszących (p. Ewa Stachura) czy wreszcie spowiedzi en face (twarzą w twarz), czyli praktyki którą stosuje się we Włoszech, zwłaszcza z myślą o słabo słyszących (s. Aleksandra Stanisławska)

     b. w nawiązaniu do działalności Bożego Młyna

     P. Szopa-Tomczyk zasygnalizowała też pogarszający się stan techniczny pierwotnej kaplicy, w którym to budynku funkcjonuje obecnie Boży Młyn. Proboszcz przypomniał, że nie należy być zdziwionym pogarszającym się stanem technicznym budynku, ponieważ przed podpisaniem umowy z biorącymi obiekt w użyczenie (2,5 roku temu) przedstawił Młynarzom zalecenia ekspertyzy budowlanej, sugerującej rozebranie budynku. Proboszcz zaznaczył również, że przy aktualnych wydatkach związanych z priorytetowymi inwestycjami w kościele górnym, dolnym i kompleksie salek parafia nie jest w stanie wygospodarować środków na gruntowny remont pierwotnej kaplicy. Proboszcz odniósł się do propozycji p. Karoliny Tabor, by ogłosić składkę w parafii na remont budynku w którym działa Boży Młyn. Jednorazowa składka, pomimo łaskawości wiernych nie pokryje kosztów gruntownego remontu, a wiele składek na kolejny cel, którym zainteresowana jest mniejsza część parafian mogłoby zniechęcić wiernych do udziału w którejkolwiek składce.
 Wobec tego zgromadzeni zgodzili się, że należy poświęcić czas dzielący nas od kolejnego spotkania (spotkanie planowane na koniec września br.) na refleksję nt. zasadności działania Bożego Młyna i rozpoznanie w celu znalezienia sponsora, który sfinansowałby prace remontowe. P. Tomasz Stachura zwrócił uwagę na opinię znanych mu osób o większym zainteresowaniu parafią właśnie przez pośrednictwo korzystania z działalności Bożego Młyna. Proboszcz uznał ten tok rozumowania, choć prosił zgromadzonych o miarę w oku i dostrzeżenie proporcji (kilkadziesiąt osób korzystających z działalności Młynarzy i kilka tysięcy osób korzystających z posługi duchowej i liturgicznej w kościele w trakcie, jak i przed rozpoczęciem działalności Bożego Młyna)
 Jeszcze w nawiązaniu do działalności Młynarzy. P. Ewa Stachura prosiła w imieniu Młynarzy o opiekę duchową nad Bożym Młynem któregoś z księży pracujących w parafii. Proboszcz podkreślił, że współpracuje z dwoma wikariuszami zatrudnionymi w parafii w wymiarze 1/2 etatu, którym przybywa zajęć pozaparafialnych  i z jednym wikarym zatrudnionym na pełny etat, który dotychczas opiekuje się w parafii czterema grupami parafialnymi, więc trudno mu dokładać obowiązków. Proboszcz zaproponował doraźną pomoc ze swej strony w wypadku palących potrzeb Młynarzy. 

     c. szczegóły liturgiczne

     P. Tomasz Kralka powołując się na zwyczaje stosowane w różnych parafiach proponował wspólne odmawianie Modlitwy do św. Michała Archanioła przed błogosławieństwem. Proboszcz zaznaczył, że taka możliwość istnieje, że omówiono ją w zespole duszpasterzy (każdy zna zasadę dowolności wykorzystania modlitwy podczas mszalnej akcji liturgicznej), choć trzeba być ostrożnym we wprowadzaniu modlitwy, bo odwołanie do wstawiennictwa Aniołów zawarte jest w treści Mszy św. (pierwsza formuła aktu pokutnego, czy zakończenie prefacji i nie ma konieczności powielać tych odwołań) Nie bez znaczenia jest również i to, by nie przedłużać obrzędów zakończenia Mszy św.
     P. Stanisław Gil prosił o lżejszy, mniej sztywny baldachim. Wyraził się, że są na to skuteczne sposoby. Proboszcz postanowił konsultować temat z wnioskodawcą w celu znalezienia sugerowanego rozwiązania, lub wybrać młodszych mężczyzn do noszenia baldachimu. P. Stanisław zadbał również o to, by do protokołu spotkania włączyć zainteresowanie członków Rady ostatnimi przypadkami profanacji krzyża i profanacji reprodukcji Jasnogórskiej Ikony.

     d. aktywność członków Rady w obrębie parafii

      P. Tomasz Kralka zaproponował zebranie podpisów parafian przeciw seksualizacji dzieci i młodzieży. Prosił o nagłośnienie akcji wśród parafian. P. Szymon Nikiel wyraził potrzebę ostrożności przy podejmowaniu tego rodzaju akcji, zwłaszcza jeśli chodzi o zachowanie rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Proboszcz podkreślił, że po spełnieniu wszystkich wymogów związanych z przeprowadzeniem takiej akcji jest gotów włączyć zachętę do podpisów do ogłoszeń duszpasterskich.
 
     e. zainteresowanie członków rady kompetencjami gremium
 
     P. Piotr Koprowski zapytał o zakres kompetencji członka Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Proboszcz przypomniał jemu i wszystkim zgromadzonym, że tę kwestię reguluje Statut Duszpasterskiej Rady Parafialnej Archidiecezji Krakowskiej, który na stronie internetowej parafii jest opublikowany od kilku tygodni, a w gablotach parafialnych od tygodnia.
     Wiemy w oparciu o statut do kiedy zostaliśmy powołani. Na trzyletnią kadencję, czyli do roku 2022. Odstępstwo od tej zasady może stanowić zmiana proboszcza parafii (nowo mianowany proboszcz ma prawo odwołać istniejącą radę i powołać nową), postępowanie członka Rady budzące publiczne zgorszenie, lub trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność członka Rady (oba wypadki mogą grozić pozbawieniem członkostwa w Radzie) - p.9.
      Wiemy też w oparciu o statut po co jesteśmy powołani. Po to, żeby dać przykład współpracy duchownych i świeckich i żeby mieć wpływ na pogłębianie życia religijnego wiernych -p. 1. Także po to by kolegialnie (jednogłośnie, lub w wyniku głosowania) wyrazić swoją opinię, doradzić proboszczowi przed podjęciem przez niego decyzji w kwestiach dotyczących życia parafialnego - p. 8.
      Wiemy wreszcie w jaki sposób będziemy pracować. Zwyczajne spotkania Rady będą się odbywać raz na kwartał - p. 5. Będą protokołowane - p. 6 - i upubliczniane za pośrednictwem strony internetowej. Mamy też możliwość uzasadnionego i przegłosowanego utajnienia części lub całości spotkania. Oczekujemy na propozycje tematów do przedyskutowania wnoszone przez członków Rady w czasie pomiędzy spotkaniami - p. 7.
       P. Wioletta Szopa Tomczyk zaproponowała stworzenie rodzaju stałej komunikacji pomiędzy członkami rady, forum dyskusyjnego. Zgromadzeni wyrażą swą opinię o tym pomyśle na najbliższym spotkaniu.
      P. Marta Róg przewidując zainteresowanie członków Rady i wiernych finansami parafii zapytała, czy Rada będzie mała kompetencje dotyczące celów dystrybucji pieniędzy parafialnych. Proboszcz przypomniał, że wszyscy wierni otrzymują informację o wydatkowaniu pieniędzy parafialnych przy końcu roku kalendarzowego i przy końcu miesiąca. Jeśli okaże się to uzasadnione - proboszcz jest gotów przekazać członkom Rady bardziej szczegółowe informacje. Gdyby doszło do potrzeby głosowania nt. wydatkowania pieniędzy proboszcz zagwarantował sobie prawo wyrażenia opinii o takim wydatkowaniu przed głosowaniem, żeby uniknąć sytuacji dopuszczalnej w myśl statutu - p.8. - w której proboszcz byłby zmuszony postąpić wbrew kolegialnej decyzji rady - którą wcześniej sam powołał.
 
 Spotkanie zakończono odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Post scriptum

W odniesieniu do czego podejmujemy posługę koordynowania prac?

1) duszpasterstwo i działalność charytatywna parafii
- parafia liczebnie 6000 wiernych, z tego 100 osób deklarujących się jako innowiercy, wyznawcy innych wyznań chrześcijańskich lub niewierzący, połowę mieszkań przyjmuje po kolędzie
- ponad połowa dominicantes i 20% komunikujących, ok. 30 chrztów, ok. 60 pogrzebów, ok. 50 przyjmujących I spowiedź i Komunię św., ok. 40 bierzmowanych, 250 osób przyjmuje namaszczenie chorych w kościele, 60 do 70 osób jest zaopatrywanych sakramentami w domach, 5 - 7 małżeństw.
- 4 kapłanów, 4 osoby zakonne, 2 kleryków diecezjalnych, 1 zakonny.
- 26 ministrantów i lektorów, 25 scholistek, 25 oazowiczów, 25 chórzystów, 9 innych grup parafialnych,  10 dzieci uczestniczących w nabożeństwach w dni powszednie
- Boży Młyn, Poradnia Pomoc Bliźniemu, Zespół Charytatywny i Jadłodajnia św. Jana Kantego.
- na terenie parafii cztery placówki pedagogiczne, w tym jeden zespół szkół i trzy przedszkola
- parafia korzysta z pomocy 14 pracowników świeckich

2) sprawy gospodarcze parafii św. Jana Kantego
- parafia z uregulowanym stanem prawnym nieruchomości i majątku, który posiada, z jedną umową użyczenia byłej kaplicy na rzecz stowarzyszenia Latarnia
- inwestycje gospodarcze zrealizowane i kontynuowane w ciągu ostatnich lat:
 2012 Rozpoczęcie realizacji projektu wystroju prezbiterium Kaplicy MB Miłosierdzia
 2013 Modernizacja instalacji grzewczej w kompleksie parafialnym
 2014 Remont zakrystii kapłańskiej i dla służby liturgicznej przy kościele górnym
 2015 Remont węzła kancelaryjnego na plebanii
 2016 Remont mieszkania księdza profesora Hellera i mieszkania gościnnego
 2017 Remont węzła kuchennego na plebanii i powrót do kompleksowego projektu wystroju  wnętrza kaplicy MB Miłosierdzia
 2018 Remont jadalni i salonu na plebanii
 2019 wymiana nagłośnienia w kościele górnym i w kościele dolnym, remont pomieszczenia, dla celów pralni i prasowalni, remont korytarzy na plebanii (poprawa estetyki, uporządkowanie oświetlenia, maskowanie rur i przewodów.)