Puste2 MENU
 | 
        
     

Protokół z inauguracyjnego spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej
pierwszej kadencji
w parafii św. Jana Kantego w Krakowie


    1. Czas i miejsce spotkania

   Spotkanie odbyło się w piątek, 10 maja 2019 roku o godzinie 19.30 w jadalni-sali spotkań na plebanii. Uczestniczyło w nim 26 członków Rady, dwóch nieobecnych usprawiedliwiło swą nieobecność.

    2. Inicjum obrad

    Obradujący rozpoczęli historyczne, pierwsze spotkanie Rady od modlitwy do patrona Parafii, św. Jana Kantego, którą poprowadził ks. prałat Jan Franczak, pierwszy proboszcz parafii i budowniczy kościoła św. Jana Kantego. Honorowy Członek Rady po modlitwie wyraził nadzieję na pożytek pracy Rady dla dobra parafii, zapewnił o modlitwie w tej intencji i pobłogosławił zgromadzonym. Proboszcz podziękował ks. Prałatowi za kierowanie życiem duchowym, duszpasterskim i gospodarczym parafii, które sprawiło, iż nowo powstała Rada może służyć sprawnie działającej parafii.
    Po modlitwie wszyscy obecni mieli możliwość kilkuzdaniowej autoprezentacji. Jedynie w dwóch przypadkach przekroczono czas świadectwa, co zgromadzeni przyjęli cierpliwie i ze zrozumieniem.

     3. Wolne wnioski uczestników spotkania
 
     Następnie proboszcz zaznaczył, że w terminie poprzedzającym spotkanie, który wyznaczył dla członków Rady nie wpłynęły żadne propozycje tematów do poruszenia na forum Rady. Dalej, spodziewając się, że jednak dyskusja jest wskazana i oczekiwana oddał głos zgromadzonym.
 
     a. z troską o słabo słyszących

     P. Wioletta Szopa-Tomczyk powołując się na apel starszych zaproponowała ustawienie w kościele górnym konfesjonałów dźwiękoszczelnych, które zwiększyłyby komfort spowiedzi dla samych penitentów, spowiedników i poprawiły jakość udziału w liturgii tym, którym przeszkadza głośna spowiedź. Proboszcz odpowiadając stwierdził, że spotkał się już z taką propozycją i długofalowo bierze ją pod uwagę, choć jednocześnie chciałby, aby konfesjonały wpisywały się swą stylistyką i kolorystyką, jak również materiałem, z którego miałyby być wykonane, w kompleksowy projekt wystroju wnętrza kościoła górnego, który jeszcze nie powstał. Nie byłoby wskazane wprowadzać nowego, przypadkowego, kosztownego wyposażenia kościoła, które potem po powstaniu projektu należałoby zmienić. Proboszcz zaznaczył również, że jeśli mówimy o starszych parafianach - byłby skłonny konsultować z artystą, który przygotował i realizuje projekt wystroju kaplicy zaprojektowanie dźwiękoszczelnego konfesjonału w pierwszej kolejności do dolnego kościoła. Parafianie przychodzą na Mszę św. również w dni powszednie. Spowiednicy i penitenci mają wtedy więcej czasu. Wykonanie takiego konfesjonału w pierwszej kolejności dla dolnej kaplicy wydaje bardziej uzasadnione, bardziej logiczne. 
     Szukano także z troską rozwiązania kompromisowego w rodzaju przeniesienia istniejących konfesjonałów, lub przynajmniej jednego na lewą (zachodnią) stronę kościoła, czyli w rejon wzdłużnych witraży (p. Edward Śliwiński) lub wyznaczenia ustronnego pomieszczenia dla spowiedzi słabo słyszących (p. Ewa Stachura) czy wreszcie spowiedzi en face (twarzą w twarz), czyli praktyki którą stosuje się we Włoszech, zwłaszcza z myślą o słabo słyszących (s. Aleksandra Stanisławska)

     b. w nawiązaniu do działalności Bożego Młyna

     P. Szopa-Tomczyk zasygnalizowała też pogarszający się stan techniczny pierwotnej kaplicy, w którym to budynku funkcjonuje obecnie Boży Młyn. Proboszcz przypomniał, że nie należy być zdziwionym pogarszającym się stanem technicznym budynku, ponieważ przed podpisaniem umowy z biorącymi obiekt w użyczenie (2,5 roku temu) przedstawił Młynarzom zalecenia ekspertyzy budowlanej, sugerującej rozebranie budynku. Proboszcz zaznaczył również, że przy aktualnych wydatkach związanych z priorytetowymi inwestycjami w kościele górnym, dolnym i kompleksie salek parafia nie jest w stanie wygospodarować środków na gruntowny remont pierwotnej kaplicy. Proboszcz odniósł się do propozycji p. Karoliny Tabor, by ogłosić składkę w parafii na remont budynku w którym działa Boży Młyn. Jednorazowa składka, pomimo łaskawości wiernych nie pokryje kosztów gruntownego remontu, a wiele składek na kolejny cel, którym zainteresowana jest mniejsza część parafian mogłoby zniechęcić wiernych do udziału w którejkolwiek składce.
 Wobec tego zgromadzeni zgodzili się, że należy poświęcić czas dzielący nas od kolejnego spotkania (spotkanie planowane na koniec września br.) na refleksję nt. zasadności działania Bożego Młyna i rozpoznanie w celu znalezienia sponsora, który sfinansowałby prace remontowe. P. Tomasz Stachura zwrócił uwagę na opinię znanych mu osób o większym zainteresowaniu parafią właśnie przez pośrednictwo korzystania z działalności Bożego Młyna. Proboszcz uznał ten tok rozumowania, choć prosił zgromadzonych o miarę w oku i dostrzeżenie proporcji (kilkadziesiąt osób korzystających z działalności Młynarzy i kilka tysięcy osób korzystających z posługi duchowej i liturgicznej w kościele w trakcie, jak i przed rozpoczęciem działalności Bożego Młyna)
 Jeszcze w nawiązaniu do działalności Młynarzy. P. Ewa Stachura prosiła w imieniu Młynarzy o opiekę duchową nad Bożym Młynem któregoś z księży pracujących w parafii. Proboszcz podkreślił, że współpracuje z dwoma wikariuszami zatrudnionymi w parafii w wymiarze 1/2 etatu, którym przybywa zajęć pozaparafialnych  i z jednym wikarym zatrudnionym na pełny etat, który dotychczas opiekuje się w parafii czterema grupami parafialnymi, więc trudno mu dokładać obowiązków. Proboszcz zaproponował doraźną pomoc ze swej strony w wypadku palących potrzeb Młynarzy. 

     c. szczegóły liturgiczne

     P. Tomasz Kralka powołując się na zwyczaje stosowane w różnych parafiach proponował wspólne odmawianie Modlitwy do św. Michała Archanioła przed błogosławieństwem. Proboszcz zaznaczył, że taka możliwość istnieje, że omówiono ją w zespole duszpasterzy (każdy zna zasadę dowolności wykorzystania modlitwy podczas mszalnej akcji liturgicznej), choć trzeba być ostrożnym we wprowadzaniu modlitwy, bo odwołanie do wstawiennictwa Aniołów zawarte jest w treści Mszy św. (pierwsza formuła aktu pokutnego, czy zakończenie prefacji i nie ma konieczności powielać tych odwołań) Nie bez znaczenia jest również i to, by nie przedłużać obrzędów zakończenia Mszy św.
     P. Stanisław Gil prosił o lżejszy, mniej sztywny baldachim. Wyraził się, że są na to skuteczne sposoby. Proboszcz postanowił konsultować temat z wnioskodawcą w celu znalezienia sugerowanego rozwiązania, lub wybrać młodszych mężczyzn do noszenia baldachimu. P. Stanisław zadbał również o to, by do protokołu spotkania włączyć zainteresowanie członków Rady ostatnimi przypadkami profanacji krzyża i profanacji reprodukcji Jasnogórskiej Ikony.

     d. aktywność członków Rady w obrębie parafii

      P. Tomasz Kralka zaproponował zebranie podpisów parafian przeciw seksualizacji dzieci i młodzieży. Prosił o nagłośnienie akcji wśród parafian. P. Szymon Nikiel wyraził potrzebę ostrożności przy podejmowaniu tego rodzaju akcji, zwłaszcza jeśli chodzi o zachowanie rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Proboszcz podkreślił, że po spełnieniu wszystkich wymogów związanych z przeprowadzeniem takiej akcji jest gotów włączyć zachętę do podpisów do ogłoszeń duszpasterskich.
 
     e. zainteresowanie członków rady kompetencjami gremium
 
     P. Piotr Koprowski zapytał o zakres kompetencji członka Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Proboszcz przypomniał jemu i wszystkim zgromadzonym, że tę kwestię reguluje Statut Duszpasterskiej Rady Parafialnej Archidiecezji Krakowskiej, który na stronie internetowej parafii jest opublikowany od kilku tygodni, a w gablotach parafialnych od tygodnia.
     Wiemy w oparciu o statut do kiedy zostaliśmy powołani. Na trzyletnią kadencję, czyli do roku 2022. Odstępstwo od tej zasady może stanowić zmiana proboszcza parafii (nowo mianowany proboszcz ma prawo odwołać istniejącą radę i powołać nową), postępowanie członka Rady budzące publiczne zgorszenie, lub trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność członka Rady (oba wypadki mogą grozić pozbawieniem członkostwa w Radzie) - p.9.
      Wiemy też w oparciu o statut po co jesteśmy powołani. Po to, żeby dać przykład współpracy duchownych i świeckich i żeby mieć wpływ na pogłębianie życia religijnego wiernych -p. 1. Także po to by kolegialnie (jednogłośnie, lub w wyniku głosowania) wyrazić swoją opinię, doradzić proboszczowi przed podjęciem przez niego decyzji w kwestiach dotyczących życia parafialnego - p. 8.
      Wiemy wreszcie w jaki sposób będziemy pracować. Zwyczajne spotkania Rady będą się odbywać raz na kwartał - p. 5. Będą protokołowane - p. 6 - i upubliczniane za pośrednictwem strony internetowej. Mamy też możliwość uzasadnionego i przegłosowanego utajnienia części lub całości spotkania. Oczekujemy na propozycje tematów do przedyskutowania wnoszone przez członków Rady w czasie pomiędzy spotkaniami - p. 7.
       P. Wioletta Szopa Tomczyk zaproponowała stworzenie rodzaju stałej komunikacji pomiędzy członkami rady, forum dyskusyjnego. Zgromadzeni wyrażą swą opinię o tym pomyśle na najbliższym spotkaniu.
      P. Marta Róg przewidując zainteresowanie członków Rady i wiernych finansami parafii zapytała, czy Rada będzie mała kompetencje dotyczące celów dystrybucji pieniędzy parafialnych. Proboszcz przypomniał, że wszyscy wierni otrzymują informację o wydatkowaniu pieniędzy parafialnych przy końcu roku kalendarzowego i przy końcu miesiąca. Jeśli okaże się to uzasadnione - proboszcz jest gotów przekazać członkom Rady bardziej szczegółowe informacje. Gdyby doszło do potrzeby głosowania nt. wydatkowania pieniędzy proboszcz zagwarantował sobie prawo wyrażenia opinii o takim wydatkowaniu przed głosowaniem, żeby uniknąć sytuacji dopuszczalnej w myśl statutu - p.8. - w której proboszcz byłby zmuszony postąpić wbrew kolegialnej decyzji rady - którą wcześniej sam powołał.
 
 Spotkanie zakończono odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Post scriptum

W odniesieniu do czego podejmujemy posługę koordynowania prac?

1) duszpasterstwo i działalność charytatywna parafii
- parafia liczebnie 6000 wiernych, z tego 100 osób deklarujących się jako innowiercy, wyznawcy innych wyznań chrześcijańskich lub niewierzący, połowę mieszkań przyjmuje po kolędzie
- ponad połowa dominicantes i 20% komunikujących, ok. 30 chrztów, ok. 60 pogrzebów, ok. 50 przyjmujących I spowiedź i Komunię św., ok. 40 bierzmowanych, 250 osób przyjmuje namaszczenie chorych w kościele, 60 do 70 osób jest zaopatrywanych sakramentami w domach, 5 - 7 małżeństw.
- 4 kapłanów, 4 osoby zakonne, 2 kleryków diecezjalnych, 1 zakonny.
- 26 ministrantów i lektorów, 25 scholistek, 25 oazowiczów, 25 chórzystów, 9 innych grup parafialnych,  10 dzieci uczestniczących w nabożeństwach w dni powszednie
- Boży Młyn, Poradnia Pomoc Bliźniemu, Zespół Charytatywny i Jadłodajnia św. Jana Kantego.
- na terenie parafii cztery placówki pedagogiczne, w tym jeden zespół szkół i trzy przedszkola
- parafia korzysta z pomocy 14 pracowników świeckich

2) sprawy gospodarcze parafii św. Jana Kantego
- parafia z uregulowanym stanem prawnym nieruchomości i majątku, który posiada, z jedną umową użyczenia byłej kaplicy na rzecz stowarzyszenia Latarnia
- inwestycje gospodarcze zrealizowane i kontynuowane w ciągu ostatnich lat:
 2012 Rozpoczęcie realizacji projektu wystroju prezbiterium Kaplicy MB Miłosierdzia
 2013 Modernizacja instalacji grzewczej w kompleksie parafialnym
 2014 Remont zakrystii kapłańskiej i dla służby liturgicznej przy kościele górnym
 2015 Remont węzła kancelaryjnego na plebanii
 2016 Remont mieszkania księdza profesora Hellera i mieszkania gościnnego
 2017 Remont węzła kuchennego na plebanii i powrót do kompleksowego projektu wystroju  wnętrza kaplicy MB Miłosierdzia
 2018 Remont jadalni i salonu na plebanii
 2019 wymiana nagłośnienia w kościele górnym i w kościele dolnym, remont pomieszczenia, dla celów pralni i prasowalni, remont korytarzy na plebanii (poprawa estetyki, uporządkowanie oświetlenia, maskowanie rur i przewodów.)