Puste2 MENU
 | 
      Kiedy i w jakich okolicznosciach postała Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia?

       Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została ustanowiona przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku. Była odpowiedzią Kościoła w Polsce na słowa Ojca Świętego Jana Pawła II skierowane do swoich rodaków podczas pielgrzymki roku 1999. Papież nawoływał wtedy do otwartości na potrzeby drugiego człowieka, na „krzyk i wołanie biednych” oraz podkreślał rolę młodzieży w nowym tysiącleciu.

       Jakie zadania ma Fundacja?

 Zgodnie ze statutem Fundacja ma na celu także wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce oraz upowszechnianie nauczania św. Jana Pawła II. Fundacja realizuje swoje cele poprzez wspieranie uboższej młodzieży szkolnej i studenckiej pochodzącej z małych miast i wsi w dostępie do oświaty, nauki i kultury. Czyni to przede wszystkim poprzez program stypendialny, którego elementami są: świadczenia finansowe, formacja duchowa oraz organizowane rokrocznie obozy wakacyjne.

      Kto kieruje Fundacją?

      Organizacją kierują: Rada składająca się z dziesięciu osób oraz Zarząd liczący czterech członków. Na czele Rady stoi ks. kard. Kazimierz Nycz, a przewodniczącym Zarządu jest ks. prał. Jan Drob. Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Nadzór państwowy nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw oświaty oraz szkolnictwa wyższego oraz - niezależnie od nadzoru państwowego – Konferencja Episkopatu Polski, jako Fundator.

      Jak interpretować hasło tegorocznego Dnia Papieskiego?  

 Jest znamienne. Jest znakiem tego, że poprzez Dzień Papieski docieramy do głębi nauczania Papieża Polaka. Zaprasza nas do poznawania nauczania papieskiego. Jest cytatem z Listu Apostolskiego Novo Millenio Ineunte (czyli: na początku nowego tysiąclecia) - dokumentu podpisanego przez św. Jana Pawła II
6 stycznia 2001 roku. Zdanie w tym dokumencie jest umieszczone na początku zakończenia zatytułowanego Duc in altum (wypłyń na głębię). 

      Jaką formę współpracy z Fundacją podejmiemy w czasie 17. Dnia Papieskiego?

      Tradycyjną. Młodzi i dzieci, jak również wolontariusze z Akcji Katolickiej i Odnowy w Duchu Świętym Manus Domini zbiorą w niedzielę 8 października po każdej Mszy św. ofiary na rzecz Fundacji. Zachęcamy do ofiarności.